Top 55+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán Chọn Lọc

June 15, 2020
Luận Văn


“Có ba người bạn cần trong cuộc sống: một kế toán viên, một người bán cá và một người bảo lãnh tại ngoại” (Guy Fieri - một chủ nhà hàng người Mỹ). Điều đó cho thấy kế toán quan trọng như thế nào! Nếu bạn đang phấn đấu để trở thành một kế toán viên xuất sắc, hãy cứ tiếp tục và vững bước!

Tuy nhiên kế toán lại là một lĩnh vực vô cùng rộng và gồm nhiều chủ đề nhỏ hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm những ý tưởng cho đề tài luận văn thạc sĩ kế toán mà vẫn chưa ra, hãy tham khảo ngay danh sách các đề tài mà Wiki Luận Văn gợi ý trong bài viết dưới đây. 

Chọn đề tài luận văn thạc sĩ kế toán là điều không hề dễ dàng
Chọn đề tài luận văn thạc sĩ kế toán là điều không hề dễ dàng

Tiêu chuẩn để chọn được đề tài luận văn thạc sĩ kế toán

Có tính độc đáo và mới mẻ: Đề tài luận văn thạc sĩ kế toán của bạn cần có tính mới mẻ và độc đáo đủ để gây ấn tượng đối với người chấm điểm. Kết quả của một quá trình nghiên cứu và viết luận văn phải mang lại kết quả mới cũng như một nét riêng. Không trùng với những kết quả hay các đề tài trước đó.

Đề tài phải có tính cấp thiết trong thời điểm tiến hành nghiên cứu. Hãy chọn những vấn đề đang là điểm nóng bỏng cần phải giải quyết trong lĩnh vực của bạn và việc giải quyết được nó sẽ đem lại giá trị thiết thực cho lý luận và thực tiễn, đóng góp cho sự phát triển hiện tại.

Có phạm vi giới hạn: Như đã nói ở trên, kế toán là một phạm trù rất rộng, do đó khi phạm vi càng được thu hẹp thì vấn đề nghiên cứu càng được đào sâu, ngược lại phạm vi rộng thì rất dễ dẫn đến bài luận văn mang tính dàn trải, thiếu tập trung, xử lý các vấn đề chỉ ở trên bề mặt.

Top 55+ đề tài luận văn thạc sĩ kế toán

Chọn đề tài luận văn thạc sĩ kế toán cần có tính mới và sự sáng tạo
Chọn đề tài luận văn thạc sĩ kế toán cần có tính mới và sự sáng tạo
 1. Hoàn thiện công tác lập dự toán và quyết toán ngân sách Nhà nước tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện A
 2. Kiểm soát chi thanh toán Bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội thị xã A, tỉnh B
 3. Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP tại Công ty Cổ phần A
 4. Tăng kiểm soát nội bộ các khoản thu chi tại trường Đại học A
 5. Tổ chức công tác kế toán tại Viện Khoa học Môi trường
 6. Quản trị lợi nhuận của các công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Việt Nam
 7. Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng A
 8. Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần A
 9. Kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần A
 10. Kế toán quản trị chi phí môi trường tại nhà máy nhiệt điện Nông Sơn
 11. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần A
 12. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty A
 13. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần A
 14. Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các đơn vị sự nghiệp đào tạo thuộc Bộ Y tế
 15. Nghiên cứu sự vận dụng các chính sách kế toán tại Công ty cổ phần A
 16. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và XĐKQ tại công ty Cổ phần A
 17. Hoàn thiện kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện tại các doanh nghiệp sản xuất
 18. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tại các doanh nghiệp sản xuất dây và cáp điện Việt Nam
 19. Phân tích năng lực tài chính tại Công ty A
 20. Phân tích ảnh hưởng của sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế đến quyết định của nhà đầu tư
 21. Nghiên cứu và đề xuất áp dụng lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chuẩn mực kế toán quốc tế để tăng cường tính hội nhập cho kế toán doanh nghiệp Việt Nam
 22. Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán doanh thu, chi phí, kết quả trong các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế trên địa bàn A
 23. Xây dựng mô hình kế toán chi phí chất lượng tại Công ty Cổ phần A
 24. Tổ chức kế toán theo yêu cầu tự chủ tài chính tại Bệnh viện A
 25. Nghiên cứu công bố thông tin về báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố A
 26. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin phát triển bền vững của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 27. Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách tại Sở giao thông vận tải tỉnh A
 28. Hoàn thiện công tác kiểm soát thuế Tài nguyên và phí Bảo vệ môi trường ở Cục Thuế thành phố A
 29. Kiểm soát thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế huyện A - Tỉnh B
 30. Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán vào hoạt động thanh tra, kiểm tra thu chi Ngân sách Nhà nước tại Thanh tra tỉnh A
 31. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam
 32. Nghiên cứu công bố thông tin về quản lý rủi ro của các Công ty thuộc ngành tài chính niêm yết ở Việt Nam
 33. Đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty A
 34. Kiểm soát đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước theo hệ thống TABMIS tại kho bạc nhà nước tỉnh A
 35. Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu học phí tại trường cao đẳng A
 36. Hoàn thiện kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty A
 37. Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định trong hoạt động kinh doanh ở Công ty Cổ phần A
 38. Đánh giá tính hữu hiệu của công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán dựa trên khuôn khổ INTOSAI tại kiểm toán nhà nước khu vực III
 39. Hoàn thiện công tác kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố A, tỉnh B
 40. Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam
 41. Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng A - Chi nhánh B
 42. Nghiên cứu nhận diện sai sót trên BCTC của các doanh nghiệp ngành nguyên vật liệu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 43. Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đánh giá thành quả trong điều kiện vận dụng thẻ điểm cân bằng tại Ngân hàng A – chi nhánh B
 44. Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước A
 45. Hoàn thiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án tại Sở Tài chính thành phố A
 46. Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các trường đại học công lập Việt Nam
 47. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty A
 48. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty cổ phần A
 49. Kiểm soát nội bộ thu, chi tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh A
 50. Nghiên cứu tác động của nhân tố quản trị công ty đến hiệu quả hoạt động tại các công ty thuộc lĩnh vực sản xuất niêm yết trên Sàn Chứng khoán Việt Nam
 51. Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại Công ty A
 52. Vận dụng kế toán quản trị tại Bệnh viện A tỉnh B
 53. Hoàn thiện công tác kiểm soát chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố A
 54. Hoàn thiện công tác lập dự toán chi ngân sách nhà nước tại huyện A, tỉnh B
 55. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 56. Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần A
 57. Ảnh hưởng của các nhân tố thuộc tam giác gian lận đến các sai phạm trọng yếu trên Báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nếu bạn đang khó khăn trong việc lựa chọn đề tài luận văn hay không có thời gian làm bài luận thì hãy tham khảo DỊCH VỤ VIẾT LUẬN VĂN THUÊ để lựa chọn một đơn vị uy tín và tin cậy nhất.

Trên đây là danh sách những đề tài luận văn thạc sĩ kế toán tiêu biểu nhất, hi vọng sẽ phần nào góp phần vào quá trình tìm ý tưởng đề tài luận văn phù hợp và ấn tượng cho bạn.

Anna PhạmAnna Phạm

Xin chào, tôi tên là Anna Phạm và tôi có kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực giáo dục. Sau khi tốt nghiệp đại học Quốc gia Hà Nội, tôi đã bắt đầu công việc viết lách và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về làm luận văn.

Bài viết liên quan

Đăng Ký Tư Vấn

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

DMCA.com Protection Status